• معرفی
  • آموزش
هیچ چیزی مهم تر از همراهی در حرکت های اجتماعی نیست هم اکنون با ما همراه شوید

همراهی

آموزش

دوره های آموزشی هفتگی
ما می خواهیم تا همه دیابتیان و خانواده هایش با کنترل و مراقبت ها آشنا شوند
Games

Alphabet Matching Class

We build up the best education nvironment for themselves at most
ثبت نام
Primary

Letter Math Class

We build up the best education nvironment for themselves at most
ثبت نام
stories

colour Matching Class

We build up the best education nvironment for themselves at most
ثبت نام